ข้อตกลงและเงื่อนไข (Term and Conditions)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

myhealthythai.com มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้า

myhealthythai.com คือผู้ให้บริการ ในที่นี้จะเรียกว่า “เรา”
ลูกค้าคือบุคคลหรือองค์กรที่ซื้อหรือใช้บริการจาก myhealthythai.com ในที่นี้จะเรียกว่า “คุณ”

คำสั่งซื้อ

เมื่อคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณได้รับการยืนยันและยอมรับจาก myhealthythai.com คุณไม่สามารถสั่งสินค้าเพิ่มเติมในล๊อตนั้นได้อีก

% | % | % | % | % | % | % | % | %