ข้อตกลงและเงื่อนไข (Term and Conditions)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

สินค้าคงคลัง

หากสินค้าใดไม่อยู่ในรายการบนเว็บไซต์ หมายถึงสินค้านั้นไม่มีในคงคลัง

การสั่งซื้อจากต่างประเทศ

เราสามารถสั่งผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ แต่ไม่ใช่สั่งโดยเว็บไซต์นี้ myhealthythai.com มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ยูซานาและราคาสำหรับประเทศไทย

คุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานบริการยูซานาในประเทศของคุณ  (มักจะเรียกว่าสั่งซื้อด่วน) เพื่อซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนเป็นลูกค้าตามที่คุณต้องการ  โดยแจ้งรหัส 9837372-BC3-L

% | % | % | % | % | % | % | % | %