ยูซานา มากกว่าคำว่ามาตรฐาน


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

ที่ยูซานา เรามีนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 20 คน รวมถึงนักเคมี และนักจุลชีววิทยา ที่มีส่วนร่วมกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานหนักที่สุดของเรา เริ่มจากส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบนับตั้งแต่เริ่มส่งเข้ามายังฐานการผลิตของเรา รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การทดสอบด้วยสายตาและการเก็บตัวอย่างส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างแต่ละชนิดจะถูกทดสอบผ่านกระบวนการจุลชีววิทยา โอกาสที่จะได้รับการเจือปน และการทดสอบทางกายภาพ องค์ประกอบส่วนใหญ่ในฐานการผลิตในสหรัฐผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผ่านมาตรฐานยูเอสพีของสหรัฐ สำหรับความบริสุทธิ์ การทำละลายและความแน่นหนาเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบที่อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกบรรจุอยู่อย่างครบถ้วน และไม่มีสิ่งเจือปน

การสร้างความเป็นมาตรฐานในจีน

% | % | % | % | %
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.