คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Council)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
                      Chairperson Peter W. Rugg, M.D., FACEP

ดร. Peter Rugg เป็นกรรมการที่ได้รับการรับรองในอายุรศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉิน และแพทย์ประจำ Fellow of the American College of Emergency Physicians เขาทำงานกับนักกีฬาเพื่อพัฒนาสภาพร่างกาย สมรรถภาพ และความทนทาน และเขาบรรยายเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีที่สุด การพัฒนาวิถีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและการป้องกันโรคเสื่อม

Dr. Peter Rugg is board certified in internal medicine and emergency medicine and is a Fellow of the American College of Emergency Physicians. He works with athletes to improve conditioning, performance, and endurance; and he regularly lectures on optimal nutrition, lifestyle enhancement, and the connection between nutrition and prevention of degenerative diseases.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %